Platební, storno podmínky a obchodní podmínky

Platební a storno podmínky pro účast na akcích pořádaných Evou Strmiskovou 

platné od 28.07.2020

Rezervace

Pro rezervaci místa na dané akci, je třeba vždy uhradit uvedenou zálohu předem. Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací.

Způsob platby

Záloha musí být uhrazena předem pro rezervaci vašeho místa. Veškeré údaje k platbě vám budou zaslány emailem, nebo jsou uvedeny u dané akce.

Zrušení účasti před začátkem akce

Záloha, kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako záruka pro výdaje spojené s pořádáním akce. Při zrušení účasti na akci ze strany účastníka se uhrazená záloha nevrací, ať jsou důvody k neúčasti jakékoli. V případě, že sami najdete za sebe náhradu, je možno na ni vaši zálohu převést. Toto neplatí, pokud se vámi uvedená osoba na tuto akci již předtím sama přihlásila.

Zrušení účasti během akce se peníze nevrací. Zrušení účasti méně jak 7 dní před akcí se záloha nevrací a ze zbytku platby se vrací 50% z částky. Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se peníze nevrací.

Zrušení akce

V případě zrušení akce ze strany pořadatele má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení. Částku lze rovněž se souhlasem účastníka převést na jinou, jím vybranou akci.

Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané Evou Strmiskovou

Platební a storno podmínky pro konzultace

Osobní konzultace: Po domluveném termínu, dostanete potvrzovací zprávu s údaji pro nevratnou zálohovou platbu 200 Kč. Pokud je osobní konzultace v místě kam dojíždím, je nevratná záloha 700 Kč nebo dle dohody. Protože chápu, že se může něco stát, je možné dohodnutý termín písemně změnit maximálně však 48 hodin předem.

Veškeré konzultace na dálku se platí platbou předem. I zde je platba nevratná. Možnost dohodnutý termín písemně změnit, max. 24 hodin předem, jinak platba propadá. Jedná-li se o balíček konzultací, vždy je zde upřesněný čas, dokdy je balíček platný, po uplynutí dohodnuté doby, nevybrané konzultace propadají. 

Čištění a práce na domu, bytu nebytových prostor : Po domluveném termínu, dostanete potvrzovací zprávu s údaji pro zálohovou platbu dle dohody, tato záloha je nevratná. Protože chápu, že se může něco stát, je možné dohodnutý termín písemně změnit maximálně však 48 hodin předem.

Pokud se klient nedostaví na smluvené sezení v domluvený termín a ani se předem dle výše daných možností neomluví či nepřeobjedná, nevratná platba či záloha propadá.

Písemné možnosti jsou myšleny: sms zpávy na tel : +420 608210058  a nebo emailem  strmiskova2019@seznam.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel se zavazuje, že bude trvale chránit všechny osobní údaje uživatele v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Poskytovatel použije osobní údaje výlučně za účelem objednávky a další potřebné komunikace. Informace o uživateli nebudou v žádném případě předány do rukou neoprávněných osob.

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, Eva Strmisková
IČ: 61355453
(dále jen "já" či "provozovatel"), provozovatel webových stránek www.evas2.cz, prohlašuji, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Na mých webových stránkách www.evas2.cz nejste nijak sledováni, a proto se o Vás dozvím jenom ty osobní údaje, které mi výslovně sdělíte. Moje webové stránky ani služby, které poskytuji, nejsou určeny pro děti mladší 16 let, osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracovávám.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro mě prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnuji proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen "Zásady") bych Vás chtěla informovat o tom:

 • Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;
 • Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budu Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat; a
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

I. Zpracovávané osobní údaje

Rozhodnete-li se mně kontaktovat prostřednictvím mých webových stránek, část "Kontaktní formulář", budete požádáni o vyplnění určitých údajů o své osobě. Těmito údaji jsou zejména:

 1. Jméno a Příjmení
 2. Telefonní číslo /a e-mailová adresa
 3. Adresa pobytu

II. Účel zpracování osobních údajů:

 1. Osobní údaje vyžaduji v rámci jednání o možnosti spolupráce mezi mnou a Vámi, a při realizaci vlastního, případně navazujícího, smluvního vztahu, a v tomto případě údaje, které mi poskytujete, použiji:
  1. abych Vás kontaktovala zpět a poskytla Vám informace, o které jste mne požádali ve Vaší zprávě (zejména: informace směřující k realizaci mnou nabízené možnosti spolupráce);
  2. pro účely realizace smluvní spolupráce mezi mnou a Vámi;
  3. pro plnění právní povinnosti, která se na mně jako na správce osobních údajů vztahuje (např. fakturace, či splnění dalších povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů);
  4. za účelem ochrany svých oprávněných práv vyplývajících ze smluvního vztahu.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely - tj. pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, jakož i poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vaše dotazy.

 • Může dojít i ke zpracování jiných osobních údajů, tyto však budou zpracovávány pouze v případě udělení informovaného souhlasu ve smyslu čl. 6., písm. a) GDPR.

III. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

S Vašimi osobními údaji budu nakládat a jako správce je zpracovávat především já osobně.

Dále se může stát, že Vaše osobní údaje mohu předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobě, aby pro mě provedla jejich zpracování jako subdodavatel služeb (typicky např. externí účetní, přepravce Vámi objednaného zboží, Hoteliéři ohledně ubytování, apod.). Své subdodavatele si pečlivě vybírám, a tito jsou vůči mně zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s Vašimi údaji.

Osobní údaje o Vaší osobě já, mí obchodní partneři, ani žádný z mých subdodavatelů, neprodávám, nepřevádím a nesděluji třetím osobám, ledaže jste s tím předem vyslovili výslovný souhlas.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou jsem jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Fotografická a video dokumentace

Na některých našich živých akcích - školeních, seminářích, apod pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie či video záznam používám v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

V. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz ("právo být zapomenut");
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování;
 6. právo na přenositelnost údajů; a
 7. podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mně kontaktujete na e-mailové adrese: evas2info@seznam.cz

Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také můžete podat Stížnost (dle bodu 6.).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o moje potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že jsem povinna vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) mi to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsem povinen omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 28.07.2020

V Praze dne 28.07.2020


Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 28.07.2020 a aktualizovány dle občanského zákoníku.

obchodní společnosti Eva Strmisková
se sídlem Podnikatelská 565, Praha Běchovice 190 11
identifikační číslo: 61355453
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.evas2.cz

1. Všeobecná ustanovení

a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím zboží, mezi společností Eva Strmisková (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující"). Kupujícímu je doporučeno seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.evas2.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Prodávající je obchodní společnost Eva Strmisková, se sídlem Praha Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11, (dále jen "prodávající"). Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

b) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

c) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou vyhotoveny v českém jazyce

d) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

a) Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Odtud může kupující objednávat zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

b) Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. V případě změn údajů uvedených v uživatelském účtu je kupující povinen je aktualizovat.

c) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

d) Prodávající smí zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 4 roky nepoužívá, či v případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek. Prodávající může uživatelský účet zrušit také na žádost kupujícího.

e) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Přijetí objednávky a uzavření kupní smlouvy

a) Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží s uvedenými cenami jednotlivého zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

b) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží, které platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

c) Pro objednání zboží vyplní kupující ve webovém rozhraní obchodu objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží, které kupující vloží do elektronického nákupního košíku,

- způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o zvoleném způsobu doručení objednávaného zboží

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen ,,objednávka")

d) Před zasláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, popř. zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ,,Potvrdit objednávku" spolu s potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami. Údaje v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. V případě, že si kupující přeje změnit údaje, neprodleně kontaktuje prodávajícího.

e) Po provedení objednávky bude zákazníkovi obratem odeslán potvrzující e-mail o přijetí objednávky. V případě, že se v potvrzení objeví jakékoli nesrovnalosti, kontaktujte co nejdříve kancelář e-shopu e-mailem: evas2info@seznam.cz nebo telefonicky: +420 608210058. Kupující bude kontaktován v co nejkratším možném termínu o způsobu a termínu dodání objednaného zboží. Stav objednávky lze sledovat v kartě Vaše údaje v části Objednávky. V případě volby osobního odběru zboží v místě vyzvednutí je objednávka považována za nezávaznou rezervaci zboží k nákupu. Pokud kupující nekoupí rezervované zboží nejpozději do 7 dnů po obdržení zprávy o připraveném zboží k prodeji, bude prodávající vycházet z toho, že o koupi rezervovaného zboží kupující již nemá zájem. Zboží bude poté vráceno na sklad a nabídnuto k dalšímu prodeji.

f) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronicky na jeho adresu.

g) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (více variant produktu, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. elektronicky).

4. Cena zboží a podmínky platby

a) Veškeré ceny uváděné v sekci "E-shop" zahrnují DPH. Ceny zboží jsou aktualizovány s denní či týdenní periodicitou a lze je ověřit u jednotlivých produktů. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení formou potvrzovacího e-mailu. Ceny ze dne objednání budou dodrženy i v případě jejich navýšení o méně než 10 %. V případě vyššího navýšení, bude kupující informován o změně ceny a bude požádán o nové potvrzení objednávky. A to i v případě, že by došlo k technické chybě uvedené ceny. V případě nevyhovujících změn má kupující nárok objednávku zrušit.

b) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti ve výdejním místě

- v hotovosti na dobírku v místě dodání zboží, jež si určí kupující v objednávce

- bankovním převodem na účet prodávajícího

- platbou online přes internetovou platební bránu

c) Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

d) V případě platby v hotovosti na dobírku či při osobním odběru ve výdejním místě je kupní cena splatná při převzetí zboží.

e) V případě platby bankovním převodem kupující vyplní variabilní symbol, který mu bude zaslán s ostatními platebními podklady. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání částky na účet prodávajícího.

f) Důležité upozornění: Na objednávku uskutečněnou jinak než přes e-shopový objednávkový formulář (telefonicky či přes e-mail) se nevztahuje e-shopová ani jakákoliv jiná sleva.

g) Prodávající na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu prodávající vystaví kupujícímu a zašle jej spolu se zbožím nebo v případě platby kartou předem a bankovním převodem ji dodá při převzetí zboží kupujícím.

h) V případě platby v hotovosti je dle zákona o evidenci tržeb prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Důležité upozornění: Jestliže, část zboží uvedeného v objednávce není možné z důvodu dočasné nedostupnosti na skladě dodat, je kupující kontaktován s dotazem, zda požaduje zásilku dodat jen jako celek nebo rozdělit do částečných zásilek podle dostupnosti zboží. Pokud má kupující zájem o doručení části objednávky se zbožím, které je skladem, a zbytek objednávky až po naskladnění zboží, bude účtováno dopravné a doběrečné za každou odeslanou část objednávky zvlášť. V případě, že nebylo v objednávce účtováno dopravné a hodnota objednávky po rozdělení je nižší než je minimální hodnota pro dopravné zdarma, bude dopravné do objednávky doplněno a kupujícímu ke každé zásilce účtováno.

5. Zrušení objednávky ze strany zákazníka
Kupující může po 3 týdnech od přijetí objednávky zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení se provádí zasláním e-mailu na zákaznické oddělení: evas2info@seznam.cz . Zde lze zrušit buď některou z položek objednávky nebo objednávku celou. Stejně tak může zákazník zrušit svou objednávku bez udání důvodu, pokud jeho objednávka ještě nebyla expedována.

Důležité: V případě, že nebylo v objednávce účtováno dopravné a hodnota objednávky bude po zrušení položky (položek) objednávky nižší, než je minimální hodnota pro dopravné zdarma, bude dopravné do objednávky doplněno a kupujícímu účtováno.

6. Zrušení objednávky ze strany provozovatele evas2.cz

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu částku bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
• zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
• zboží je dlouhodobě nedostupné;
• cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.

V případě, že tato situace nastane, bude kupující informován elektronicky na e-mail nebo telefonicky, případně se lze domluvit na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky pouze zrušeno.

7. Termín expedice zboží
Dostupnost každého produktu je zobrazena u daného produktu možností klepnout na tlačítko Koupit. Jestliže určitý produkt není momentálně skladem, je u produktu zobrazeno tlačítko Upozornit mě. Termíny dodání zboží kupujícímu vycházejí z informací o zásobě na skladu a dále z informací poskytovaných společnosti Eva Strmisková od jejích dodavatelů. Proto termíny nejsou závazné, ale pouze předpokládané. Především u delších termínů expedice (2 týdny a déle) se jedná o předběžně avizované termíny dostupnosti příslušného zboží. O termínech dodání bude kupující informován operátorem internetového obchodu.

Poznámka: Jestliže nebude možné dodat objednané zboží během 60 hodin z důvodu nedostupnosti zboží na skladě, bude objednávka přijata jako nezávazná a kupující bude operátorem kontaktován telefonicky či elektronicky e-mailem s dotazem, zda je objednávka stále aktuální. V případě, že provozovatel e-shopu neobdrží odpověď do 7 dnů od data odeslání dotazu s možností dodání zboží, bude objednávka považována za neaktuální a následně stornována.

8. Způsoby dopravy, dodání a převzetí zboží
Informace o způsobech doručení, o cenách za dopravu či doběrečné a platbách za objednané zboží jsou uvedeny v části E-shop - Doprava a platby.

a) Je-li prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

b) V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně (kupující nepřevzal zásilku a přeje si ji odeslat znovu), je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

c) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat za přítomnosti řidiče přepravní společnosti nebo při prodeji v provozovně neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě nalezené závady (nekompletní obsah dodávky poukazující na neoprávněné vniknutí do zásilky, zboží bylo poškozeno přepravou atd.), nemusí zásilku od přepravce kupující převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o nalezené závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o nalezené závadě při doručení a sepsání protokolu je třeba neprodleně oznámit prodávajícímu. Kupující bude následně kontaktován za účelem dohody na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamace závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost přepravce, není možno brát ohled (viz Reklamační řád).

Důležité upozornění: E-shop evas2 nenese odpovědnost za opožděné doručení zboží zaviněné dopravci Česká pošta, Zásilkovna nebo Messenger, ani opožděné doručení nebo nedoručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou či popř. jinými kontaktními údaji příjemce a poškození zaviněné doručovací službou.

9. Možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů (Možnost vrácení zboží do 14 dnů)

a) Úprava § 52 a následující občanského zákoníku ohledně zvláštních podmínek při uzavírání smluv na dálku se vztahuje pouze na případy, kdy zboží nakupuje spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Práva spotřebitelů, která jim přiznává občanský zákoník v § 53 a násl., zejména právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (např. zboží), nenáleží osobám, které při uzavírání smluv kupních, smluv o dílo, případně jiných smluv, jednají v rámci své podnikatelské činnosti. Vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu, stanovené v internetovém obchodě nelze vykládat tak, že je prodejce poskytuje i těm, kteří jednají v rámci své podnikatelské činnosti.

b) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvě o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud porušil jejich původní obal.

c) Pokud se nejedná o případy zmíněné v předchozím odstavci, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit a zboží vrátit do 14 dní od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (viz Postup v případě odstoupení od smlouvy). Kupující může vyplněný formulář zaslat prodávajícímu elektronicky nebo na adresu provozovny prodávajícího.

d) V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

e) V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

f) V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a vrací již použité zboží, je prodávající oprávněn jednostranně uplatnit nárok na úhradu škody, která na zboží vznikla proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Částka, která bude vracena zpět kupujícímu, bude tedy ponížena na základě míry spotřeby zboží.

g)V případě nákupu na IČ se tyto podmínky nevztahují a řídí se klasickým obchodním zákoníkem

Postup v případě odstoupení od smlouvy:
Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, např. elektronicky na emailovou adresuevas2info@seznam.cz nebo písemně v provozovně prodávajícího.

Při odstoupení kupující uvede číslo objednávky, variabilní symbol (číslo daňového dokladu), datum nákupu a předloží originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. V opačném případě nebude odstoupení od smlouvy uznáno.

Kupující zašle nebo donese zboží zpět do provozovny prodávajícího, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané nebo donesené zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). Kupující nese povinnost hradit tyto náklady na dopravu vraceného zboží sám.

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

g) V případě výměny zboží za zboží je postup stejný jako u vracení zboží - Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní. Spotřebitel má možnost vytvořit si novou objednávku, která bude zpracována a vyřízena postupně.

10. Odpovědnost za vady, práva z vadného plnění

Odpovědnost za vady záruka, práva vadného plnění 6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 zákonač.89/2012 Sb., občanského zákoníku).

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku)

b) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

c) Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

d) Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

e) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

f) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

11. Reklamace
Více informací k tomuto tématu naleznete v části Reklamační řád.

12. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu evas2info@seznam.cz

 2. Pokud se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz https://www.mpo.cz/dokument169867.html.

 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

14. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Úvodní ustanovení
1. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.
2. Tyto zásady doplňují Obchodní podmínky eshopu www.evas2.cz
3. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
a) Provozovatelem je Eva Strmisková, se sídlem Podnikatelská 565, Praha Běchovice 190 11,e-mail:  strmiskova2019@seznam.cz

b) Účastníkem je fyzická osoba, která vyplní a odešle Provozovateli vyplněnou objednávku z webu, popř. vyplněný formulář

c) Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.
Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.
4. Provozovatel provozuje web www.evas2.cz, jehož součástí je prodej zboží a služeb. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:
a) v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou
b) za účelem/účely uvedenými níže.
Provozovatel dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti s marketingem Provozovatele.
5. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze správce1.

Účel zpracování Osobních údajů
1.
Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Provozovatel tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
b) k marketingovým účelům, aby Provozovatel co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Účastníkovým potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Účastníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
c) k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem, plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají, ochrana reputace Provozovatele jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory.
d) Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem, ani nejsou nabízeny a prodávány. Slouží výhradně Provozovateli.

Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování
1. Na Účastníky, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
2. Účastník bere na vědomí, že odesláním či předáním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.
3. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem, nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
4. Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové a komerční účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je Účastník vyřazen z databáze pro odesílání komerčních sdělení Provozovatele a to klepnutím na odkaz, který je vždy součástí zaslaného e-mailu s komerčním a marketingovým sdělením. Pokud si Účastník přeje odstranit registrační údaje natrvalo, je třeba kontaktovat kancelář e-shopu telefonicky nebo e-mailem evas2info@seznam.cz . Údaje budou odstraněny, s vyjímkou údajů na dokladech viz body níže.
5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.
6. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 6 let pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele.
7. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.
8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5, odst. 6 a odst. 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.
9. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
10. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
11. Osobní údaje Účastníků nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci1.
12. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

Práva Účastníka související se zpracováváním
1. Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze kdykoli na adrese evas2info@seznam.cz
2. Účastník má dále právo:
a. Požadovat od Provozovatele informaci, jaké Osobní údaje eviduje
b. Na opravu poskytnutých Osobních údajů
c. Na výmaz poskytnutých Osobních údajů
d. Na omezení zpracování Osobních údajů
e. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu Osobních údajů

3. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a. požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu evas2info@seznam.cz
b. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu evas2info@seznam.cz , aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
4. Požádá-li Účastník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese evas2info@seznam.cz
5. Pokud Účastník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

15. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

a) Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. V případě, že si nepřeje kupující dostávat obchodní sdělení (např. newslettery), může zrušit odběr novinek nebo informovat prodávajícího.

b) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

16. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
2. Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 28.07.2020

5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.